غیرفعال کردن forward-digitsدرcisco

/
با فرض اینکه در یک روتر سیسکو یک dial-peer  از نوع pots فعال کرده باش…
میزان SNR

مفهوم SNR و Attenuation در مودم

/
در مودم ADSL مقادیر دو پارامتر زیر بر سرعت دریافت و ارسال مؤثر هستند:

سرویس DDNS چیست؟

/
برای اتصال به اینترنت، ISP به مودم یک IPعمومی اختصاص می دهد که این IPبا خاموش و روشن کردن مودم تغییر می کند.

رایانش ابری

/
رايانش ابری مدلی برای دسترسی آسان و مبتنی بر تقاضا به مجموعه ای از منابع (فضاهای ذخیره سازی، برنامه های کاربردی و)..... است.

WPA3 پروتکل امنیتی جدید

/
در سال اخیر، یک آسیب پذیری شناخته نشده ی وایرلس کلیه شبکه های پیشرفته مبتنی بر استانداردهای WPA و WPA2 را تحت تاثیر قرار داد و امکانی را برای هکرها فراهم نمود که ترافیک تبادل شده میان کامپیوترها و اکسس پوینت های وایرلس را شنود کنند. علی رغم اینکه از پروتکل WPA2 و رمزنگاری AES استفاده می کردند. پروتکل WPA2 از سال 2004 تا الان در حال استفاده بوده و WPA3 خصوصیات امنیتی آنرا ارتقاء داده است.

شبکه infrastructure و Ad-hoc

/
شبکه بیسیم محلی (WLAN) را میتوان دریکی از دو حالت زیر پیکربندی کرد: در حالت AD-Hoc  گرهها به صورت نظیر به نظیر به هم متصل می شوند در حالی که در مد infrastructure تمام گرههای شبکه بیسیم از طریق APبه هم متصل می شوند. 

کتابچه ی نفوذ سایبری

/
در ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧﯿــﺮ ﺣﻤــﻼت ﺳــﺎﯾبری ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ﺑــﻪ دوﻟﺖ‌ﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻیی رو ﺑــﻪ ﮔﺴــﺘﺮش ﺑــﻮده و ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از ﺷــﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﻣﻬــﻢ ﻗــﺪرت ﺑــﺮای ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟــﻢ ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. در اﯾــﻦ کتابچه اﺑﺘــﺪا ﺑــﻪ ﺑررﺳــﯽ وﺿﻌﯿــﺖ ﻓﻌﻠــﯽ اﯾــﻦ ﺣﻤــﻼت در ﺳــﻄﺢ دﻧﯿــﺎ و اﯾــﺮان، انواع روش‌های متداول نفوذ به شبکه‌ی سازمان‌ها و روش‌ﻫــﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ آن‌ﻫــﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ‌اﯾــﻢ. در ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﯿــﺰ ﯾــﮏ ﺳــﻨﺎریوی ﻓﺮﺿــﯽ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ورودی و خروجی POE در میکروتیک

/
جهت نشان دادن قابلیت POE در تجهیزات میکروتیک و نحوه ی اتصال آنها تصویری در ادامه تقدیم میکنم. از آنجایی که اطلاع دارید دو دستگاه 951ui-2Hnd 951G-2Hnd دو تفاوت عمده دارند.

راه اندازی میکروتیک مجازی

/
در این طرح با استفاده از VMwareworkstation دو ماشین مجازی (ویندوز 7 و میکروتیک) فعال کرده ایم و نحوه ی اتصال این دو ماشین توضیح داده شده.