غیرفعال کردن forward-digitsدرcisco

/
با فرض اینکه در یک روتر سیسکو یک dial-peer  از نوع pots فعال کرده باش…