غیرفعال کردن forward-digitsدرcisco

/
با فرض اینکه در یک روتر سیسکو یک dial-peer  از نوع pots فعال کرده باش…
میزان SNR

مفهوم SNR و Attenuation در مودم

در مودم ADSL مقادیر دو پارامتر زیر بر سرعت دریافت و ارسال مؤثر هستند:

سرویس DDNS چیست؟

/
برای اتصال به اینترنت، ISP به مودم یک IPعمومی اختصاص می دهد که این IPبا خاموش و روشن کردن مودم تغییر می کند.

رایانش ابری

رايانش ابری مدلی برای دسترسی آسان و مبتنی بر تقاضا به مجموعه ای از منابع (فضاهای ذخیره سازی، برنامه های کاربردی و)..... است.