در مودم ADSL مقادیر دو پارامتر زیر بر سرعت دریافت و ارسال مؤثر هستند:

 1. پارامتر  SNR Signal to Noise Ratioمیزان نسبت سیگنال به نویز
 2.  پارامتر Attenuation که میزان تضعیف سیگنال (میرایی یا اعوجاج) از Dslam تا مودم است. 

هر چه نویز روی خط کمتر باشد SNRبیشتر است و نشاندهنده کیفیت بالای خط تلفن می باشد.  و هر چه فاصله مودم تا  Dslam (تجهیزات مخابراتی) کمتر باشد، Attenuationکمتر و کیفیت سیگنال بهتر است و در نتیجه سرعت اینترنت بیشتر خواهد بود.

میزان SNR

SNR margine

 • کمتر از 6 بسیار بد
 • 7تا 10 نسبتاً خوب
 • 11تا 20 خوب
 • 20تا 28 بسیار خوب
 • 29به بالا  عالی

Attenuation

 • 20 و کمتر   بسیار عالی
 • 20تا 30    عالی
 • 30تا 40   خیلی خوب
 • 40تا 50   خوب
 • 50تا 60    بد
 • 60به بالا   بسیار بد