سیگنال Signal امواج الکترومغناطیسی که داده را از نقطه ای به نقطه دیگر حمل میکنند.
فرکانس Frequency تعداد تکرار یک سیگنال در واحد زمان
محدوده
فرکانسی
Frequency band بخشی از طیف فرکانسی که سیگنال در آن قرار داده شده،
داده ارسال میشود.
پهنای کانال Bandwidth فاصله بین پایینترین و بالاترین فرکانس در طیف فرکانسی
مورد استفاده
بیشینه نرخ
انتقال داده
Max data rate بیشترین میزان داده قابل ارسال بر حسب بیت بر ثانیه bps

خروجی دستور